Billeder fra regnvandsprojektet (LAR) i Baunebakken, Hvidovre 2013-2015

Af Nina Frederiksen og Per Stadel Nielsen, Grundkær.

Billeder kan frit benyttes med behørig kreditering.
Seneste billeder tilføjet d. 1.6.2015.
Billederne kommer i nogenlunde kronologisk rækkefølge, med de seneste øverst, start derfor fra bunden.
Med disse nyeste tilføjelser, afslutter vi dagbogen om regnvandsprojektet, og håber I har haft glæde af både billederne og informationen, samt at det kan være til gavn fremover som dokumentation for, hvad der gemmer sig under jorden herude.
Klik på billederne for at se dem i større format i et nyt vindue

LAR-projektet i Baunebakken (LAR = Lokal Afledning af Regnvand) er det hidtil største i Københavnsområdet. Bygherre var HOFOR Spildevand A/S og Entrepenør Ebbe Dalsgaard

Gå til projektets start november 2013, januar 2014, marts 2014, april 2014, juni 2014, august 2014

21.5.2015.
Buskene omkring parkeringspladserne har taget godt fat, og vil med tiden danne lave hække. Langs Rebæk Allé er der plantet fjeldribs, og omkring p-pladserne bl.a. rød kornel. Desværre ser det ikke ud til, at vi får erstatninger for de store kastanjetræer, der stod ved indkørslerne.

21.5.2015.
Beplantning ved Grundkær er bl.a. rød kornel. I forgrunden en af de alt for få rødbladede paradisæbletræer, som er sat på Grundkær vest.

15.5.2015.
Blomstrende paradisæble på Engkær.

20.5.2015.
På Vesterskel er der plantet nye tjørnetræer og bassinerne har fået en god græs og urtebevoksning.

14.4.2015.
Så er buskene omkring p-pladserne ved Rebæk Allé plantet.

17.5.2015.
Omkring gadekæret er der plantet elletræer og forskellige moseplanter.

17.5.2015.
Legepladsen er færdig med opholdsplads og basket-bold bane. Her er der også plantet nye træer.

15.5.2015.
Så bliver de nye træer plantet, på Grundkær en rødbladet form af paradisæble (sorten "dir. Moerland").

24.3.2015.
De nye træer med klump lige til at sætte i jorden, de lange er japansk søljerøn.

24.3.2015.
De nye træer med klump er ankommet, her forskellige typer af paradisæble med små frugter.

11.12.2014.
De resterende robinia blev fjernet. En del af dem var syge og dårlige, og skulle alligevel snart fældes. Her en svampeangrebet, men dekorativ, robinia der stod på Grundkær vest.

19.10.2014.
Gadekæret har taget form, og under kraftigt regnvejr er det fyldt så meget, som det kan blive.

19.10.2014.
Legepladsen er næsten færdig og skal stå sin prøve ved det første regnskyl. "Grøften" er ved kraftigt regnvejr fyldt med vand, som siver ned i den underjordiske faskine, der ligger under fodboldbanen.

25.8.2014.
Det nordligste bassin ved Vesterskel. I tilfælde af meget store regnmænder hvor vandmasserne ikke kan bortledes hurtigt nok, vil det overskydende vand komme ud af afløbet i forgrunden til højre i billedet. Derefter siver vandet væk gennem jorden.
Gennem krattet i baggrunden findes der en lille sti, så fodgængere kan komme sikkert videre op ad Vesterskel.
Til top

3.7.2014.
Der graves ud til regnvandsbassinerne langs Vesterskel.

29.6.2014.
Den vandfyldte grøft er flankeret af grupper af flotte kampesten. Set mod syd mod Allingvej

29.6.2014.
På legepladsen står grøften fuld af vand, inden det siver ned i faskinen under jorden. Set mod nord

29.6.2014.
Gadekæret ved Dunkær er efter regnen fyldt så meget med vand, som det kan blive, dvs. ca. 3/4 meters dybde. Afløbet forhindrer, at gadekæret kan blive dybere.

29.6.2014, kl. 13:24
Så har drænene under jorden vist deres effektivitet. Efter kun 20 minutter er alt vandet, mange tusinde liter, væk igen.

29.6.2014, kl. 13:08
Regnmængden var så stor, at der også stod vand på fliser og indgange.

29.6.2014, kl. 13:05
I løbet af kort tid, stod der vand på græsset over faskinen.

29.6.2014.
Så er der gang i vandmasserne, der står i kaskader ud af afløbsrøret.

29.6.2014, kl. 13:02
Et af de første rigtige skybrud ramte Baunebakken sidst i juni, så regnvandssystemet kunne stå sin prøve.

28.6.2014.
Blomsterne er valgt, så de kan tåle kortvarige regnskyl, her fx den flotte violette kattehale

28.6.2014.
Et af regnvandsbedene i blomst på Grundkær.
Til top

28.4.2014.
De runde udgravninger på legepladsen bliver til basket-bold baner.

28.4.2014.
Faskinen på legepladsen er færdig og dækket med muldjord.
I kanten af legepladsen slynger sig en grøft, som generelt vil være tør og grøn, men kan blive vandfyldt ved kraftige regnskyl. Vandet vil komme fra den østlige del af Bredkær og Engkær. Boldbanen kan kortvarigt være oversvømmet i tilfælde af meget kraftigt regnskyl.

28.4.2014.
Grøften på legepladsen set mod Runde-P.

19.4.2014.
Faskinen under legepladsen; et lag granitskræver lægges over gruset.

14.4.2014.
Faskinen under legepladsen opbygges med fiberdug i bunden og grus ovenpå.

14.4.2014.
Udgravning til det lille "gadekær" ved Dunkær.
Lavningen vil blive beplantet med plantearter, som kan tåle at stå fugtigt. Generelt forventes der kun at stå en smule vand i bunden af lavningen, men med højere vandspejl efter kraftig regn. Vandet vil komme fra den østlige del af Grundkær og Drivkær.

19.4.2014.
Et stort regnbed med beplantning.
I regnbedene er der bl.a. sat storkenæb, som får violette blomster, pileurt, som får en hvid og lyserød blomsterstand, sct. hansurt med røde blomster og løvefod.

19.4.2014.
Et af de små regnbede med beplantning.

19.4.2014.
Naturen kan også lave smukke bede med vilde blomster.
Her er det mælkebøtter og galtetand, som i det tidlige forår er vigtige nektarkilder til insekterne, bl.a. sommerfugle. Sådanne små pletter med "uorden" kan give liv og farver i området, så "ukrudt" er ikke nødvendigvis altid noget, der skal fjernes.

14.4.2014.
Anlægget af faskiner er nu nået til den østlige del af Baunebakken, her på Stendam.
Til top

12.3.2014.
Eftersom de nyanlagte bede og rabatter ikke kan tåle at blive kørt på med biler den første tid, så er der spærret for bilkørsel.

12.3.2014.
Så sås der græs, så det kan blive fint og grønt i løbet af foråret. Dermed er Grundkær vest næsten færdig.

11.3.2014.
De nye regnbede på Grundkær vest har fået en ny udformning for at sikre, at vandet kommer effektivt ned i faskinen.

1.3.2014.
Grundejerforeningen har fået 3 store og flotte kampesten som kommende vartegn i det grønne anlæg på hjørnet af Allingvej og Rebæk Allé. Stenene er dukket op under udgravningen til jernbanen. Det er ca. 1,5 mia år gamle sten, som er kommet som vandreblokke med isen fra et sted i Sverige for ca. 12.000 år siden.

1.3.2014.
Arbejdet er i fuld gang på flere stier som her på Stråkær. Af hensyn til muligheden for brandslukning, arbejdes der i princippet skiftevis på stierne.

1.3.2014.
Den gamle jordvold langs Vesterskel set mod nord. Volden er resterne af et ældgammelt dige, som oprindeligt markerede grænsen mellem Sokkelund og Smørum herreder og dermed også skellet mellem markerne for Hvidovre og Brøndbyøster landsbyer. Diget er omtalt i Markbogen fra 1682 som Langgærdet eller Langdige og er i følge Hvidovre Kommuneplan 2009 af kulturhistorisk betydning. Kommunegrænsen er senere flyttet til langs med Avedøre Havnevej.

1.3.2014.
Den gamle jordvold set mod syd. De meget gamle tjørnetræer på volden er også et særsyn i Storkøbenhavn, og må så vidt muligt bevares. Andre steder i byen er sådanne gamle tjørn angrebet af en stor og farvestrålende bille, som er indslæbt fra Østen. I det flade parti ind mod stien til venstre, kommer der en lavning, hvor regnvand kan bortledes.

1.3.2014.
Plastarmeringen langs fliserne er ved at blive lagt på plads ovenpå skærverne. I baggrunden ses den midlertidige støjskærm mod Avedøre Havnevej.

1.3.2014.
Der udgraves til tunnelfaskinen på p-pladserne hele vejen mod nord langs Rebæk Alle.

1.3.2014.
Heldigvis går det stærkt med at færdiggøre arbejdet, så p-pladserne kan genåbnes. Senere kommer der ny asfaltbelægning på.
Til top

24.1.2014.
Der graves også op tværs over indkørslerne, således at de underjordiske reservoirer under parkeringspladserne kan forbindes med rør. I arbejdstiden kan det være svært at komme forbi, men der lægges dog stålplader over udenfor arbejdstiden.

24.1.2014.
I bunden af udgravningen lægges et lag skærver og der fores med fiberdug. Ovenpå sættes plastbuer, der danner et hulrum til vandet. Der dækkes med skærver.
På denne måde dannes et reservoir, som kan forsinke vandets videre bortledning.

24.1.2014.
Udgravningen til tunnelfaskiner under p-pladsen ved Grundkær. Nogle steder skal der arbejdes forsigtigt pga. kabler og rør.

24.1.2014
De første regnbede på Grundkær vest er ved at blive etableret. Her ses bedets konstruktion før der er lagt jord i og sat planter.
Det er dog noget bekymrende, at der står så meget vand op ad fundamentet ved siden af afløbsrenden.

25.1.2014
Grundkær vest. Med en specialmaskine bores der et skråt hul gennem muren, hvor afløbsrøret skal føres igennem.

14.1.2014.
Ny flisebelægning på Grundkær. Visse steder skiftes med små og store sten for at skabe lidt variation.

14.1.2014.
Carportene er ved at blive demonteret og pladsen gjort klar til opgravning.

12.1.2014
Parkeringspladsen ved Grundkær, ud til Rebæk Alle skal graves op. Der skal etableres et underjordisk regnvandsbassin under p-pladsen. Arbejdet varer til sidst i februar, hvor pladsen er renoveret og carportene tilbage på plads.
Turen kommer også til de øvrige p-pladser langs Rebæk Alle, så hold øje med opslagene på skiltene.
Til top

24.11.2013.
Arbejdet med regnvandprojektet er i fuld gang på Grundkær og Engkær vest. Træer og buske, der står i vejen fjernes, og der graves op på begge sider af stien. Arbejdet giver naturligvis visse gener, fx kan det være svært eller umuligt at køre op til huset for aflæsning.
I den kommende tid startes arbejdet på Drivkær vest og senere P-arealet ved Grundkær.

27.11.2013
Robinia-træer ("kugle-akacier"), der står i vejen, fældes og røddernes trækkes op. De erstattes senere med træer af bl.a. japansk røn og paradisæble, som både har flotte blomster og frugter, som fuglene og vi har glæde af. Man kan lave både snaps og gele af frugterne!

25.11.2013
Under arbejdet tages der størst muligt hensyn til beboerne så generne reduceres mest muligt. Derfor opfyldes udgravningerne løbende, så adgangen til husene lettes. Ved fyraften fejes stierne og sikkerhedsafspærring opstilles og efterses.

25.11.2013
Der er ikke megen plads af manøvrere på, så for at beskytte bl.a. træer, sættes der hegn op foran, når der arbejdes.

25.11.2013
Udgravningen er ned til ca. 1,5 m dyb og i bunden lægges en membran (det gulvtæppelignende) for at forhindre nedsivning af vand med salt til grundvandet. Ovenpå lægges drænrøret, det blå, som pakkes i grus, og ovenpå igen lægges et tykt lag skærver, som tillader vandet at sive ned til drænrøret.

25.11.2013
Skærverne dækkes af en fiberdug, som tillader vand at passere. Senere sættes der græsarmering i plast som fyldes med jord og der sås græs, som det kan ses på Grundkær øst.

25.11.2013
På Grundkær øst kunne man se de første forsøgsbede, de er nu gravet op.
Her et nedsivningsbed med græs, som anes som en svag sænkning i græsset. Drænkasserne af plast med jord er nu tilgroede med græs.

25.11.2013
Her et regnvandsbed med udvalgte planter, som kortvarigt kan tåle store mængder vand.
Forsøgsbedene har vist nogle problemer som skal løses, fx skal renderne være dybere og have en kraftigere hældning, for at kunne føre vandet effektivt væk. Nederst til højre anes plastik-armeringen med græsbevoksning.

25.11.2013
Nogle steder etableres der brønde, det store, sorte rør.

25.11.2013
For enden af Kærmark, mod Allingvej, er der etableret en midlertidig omlæsningsplads. Her lægges det opgravede materiale, som løbende læsses i containere, der derefter køres bort. I baggrunden ses bag buskene det midlertidige støjværn mod Allingvej og Avedøre Havnevej.

25.11.2013
Det kan selvfølgelig ikke undgås, at der tabes sten, jord og ler, men der ryddes løbende op, og i alle tilfælde kan stien til højre i billedet benyttes.

25.11.2013
Foruden træer og buske langs stierne, blev kastanietræerne på vestsiden af Rebæk Alle fjernet, idet de også står i vejen for gravearbejdet. Man må forvente, at de også bliver erstattet af nye træer, fx lindetræer, som er mere robuste. Billedet viser træerne, der bevares på østsiden af Rebæk Alle.
Kastanierne var og er hårdt angrebne af en lille, bitte sommerfugl kastanie-minermøllet, som får bladene af hestekastanie til at se se visne ud allerede i juli-august.
Til top